top of page

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ISOLIM ISOLATIE NV

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of bestelbonnen van en overeenkomsten met ISOLIM ISOLATIE NV, met maatschappelijke zetel te 3700 TONGEREN, Maastrichtersteenweg 467 en ondernemingsnummer BE 0435.988.967, evenals op de uitvoering daarvan.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de verkoper. De eventuele nietigheid van één of meer navolgende bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

De Klant is de consument of de onderneming die een beroep doet op de diensten van ISOLIM ISOLATIE NV bestaande uit de verkoop, het transport en de levering van isolatiemateriaal en allerhande toebehoren.

Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de hiernavolgende algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 

Artikel 2: Prijsbepaling

 

ISOLIM ISOLATIE NV volgt voor haar prijsbepaling de evolutie van de materiaalprijzen. De prijzen van de te leveren goederen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering.

De in offertes en bestelbonnen weergegeven prijzen zijn aldus onderhevig aan eventuele prijsstijgingen (ingevolge materiaalprijsverhoging) tussen het moment van ondertekening van offerte en moment van levering.

Bij het plaatsen van de bestelling is de Klant zich hiervan bewust en aanvaardt deze dat ISOLIM ISOLATIE NV gerechtigd is de overeengekomen prijs alsnog te wijzigen.

ISOLIM ISOLATIE NV verbindt zich er evenwel toe om bij kennisname van een aankomende prijsstijging de Klant hierover onverwijld te informeren.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 24 uur na kennisname van de prijsstijging kosteloos op te zeggen. Deze kosteloze opzegging geldt niet voor maatproducten.

Een prijsstijging zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot eventuele schadevergoedingen en/of compensaties ten voordele van de Klant.

 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 

De betaling van facturen geschiedt contant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord.

Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlsinteresten aan de wettelijke interestvoet voor consumenten en een interest aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor ondernemingen, en met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR.

Indien een bestelling betrekking heeft op meerdere leveringen geeft het niet betalen voor één levering de verkoper het recht om alle verdere leveringen zonder kennisgeving op te schorten tot alle betalingen, inclusief interesten, voldaan zijn.

Elke klacht met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur.

Er kan nooit schuldvergelijking of enig retentierecht worden opgeworpen tegen ISOLIM ISOLATIE NV.

Zolang de Klant-consument de bestelde goederen niet volledig heeft betaald, worden de goederen niet geleverd.

 

Artikel 4: Waarborg

 

Indien het vertrouwen van ISOLIM ISOLATIE NV in de kredietwaardigheid van de Klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ISOLIM ISOLATIE NV zich het recht voor om van de Klant de geschikte waarborgen te eisen.

Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt ISOLIM ISOLATIE NV het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen volledig of gedeeltelijk werden overgedragen.

 

Artikel 5: Levering

 

Alle door ISOLIM ISOLATIE NV verkochte goederen worden ofwel afgehaald in het magazijn van ISOLIM ISOLATIE NV ofwel door ISOLIM ISOLATIE NV afgeleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

De door ISOLIM ISOLATIE NV opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en geenszins bindend.

Vertraging in de levering, onafhankelijk van de wil van ISOLIM ISOLATIE NV, kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding en/of compensatie ten voordele van de Klant.

Wanneer deze vertraging langer dan één maand duurt heeft de Klant evenwel het recht om de overeenkomst kosteloos, doch schriftelijk op te zeggen. In elk geval zullen partijen allereerst tijdig in overleg treden om tot een voor hen beide bevredigende oplossing te komen.

Op het moment van de levering gaan alle risico’s en aansprakelijkheden over op de Klant dewelke er (op eigen kosten) zorg voor dient te dragen dat de geleverde goederen veilig bewaard en bewaakt worden.

Artikel 6: Klachten en gebreken

 

De Klant heeft de plicht om de geleverde goederen onmiddellijk bij levering te controleren op hoeveelheid, afmeting en kwaliteit. Bij afhaling in het magazijn van ISOLIM ISOLATIE NV gebeurt deze inspectie vóór belading van het transportmiddel van de Klant.

Bij aflevering ter plaatse gebeurt deze inspectie onmiddellijk na lossing. Indien de Klant beschadigingen of gebreken vaststelt dient hij deze onmiddellijk, ten laatste binnen de 5 werkdagen na levering, te melden aan ISOLIM ISOLATIE NV per aangetekend schrijven.

Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht de geleverde goederen in deugdelijke staat te hebben ontvangen en aanvaard ingevolge waarvan alle risico’s en aansprakelijkheden overgaan op de Klant.

Het gebruik van de geleverde goederen door de Klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van deze goederen alsook de overgang van de risico’s en aansprakelijkheden op de Klant.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de Klant-consument de bestelde goederen niet volledig heeft betaald, worden de goederen niet geleverd.

Zolang de Klant-onderneming de geleverde goederen niet volledig heeft betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van ISOLIM ISOLATIE NV.

Desondanks gaat het risico voor verlies, diefstal of beschadiging van de goederen (ongeacht de oorzaak) over op de Klant vanaf de levering.

De eigendom van de goederen zal evenwel pas overgaan na integrale betaling van zowel de verkoopprijs, de eventuele interesten alsook de eventueel verschuldigde schadevergoeding.

ISOLIM ISOLATIE NV is op grond van haar eigendomsvoorbehoud gerechtigd om de geleverde goederen die haar eigendom zijn gebleven ingevolge niet-betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, te allen tijde terug te nemen, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Alle risico’s en kosten die uit deze recuperatie kunnen voortvloeien zijn ten laste van de Klant.

Artikel 8: Afbestelling

 

De Klant kan een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan, afbestellen doch dient dit schriftelijk ter kennis te brengen van ISOLIM ISOLATIE NV uiterlijk 1 maand vóór de verwacht leveringsdatum.

Eventueel betaalde voorschotten blijven alsdan aan ISOLIM ISOLATIE NV verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop dan wel stockagekosten.

Een afbestelling is geenszins mogelijk ingeval van bestellingen op maat / maatproducten. In voorkomend geval zal ISOLIM ISOLATIE NV gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 25 % van de waarde van de afbestelling.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Alle verbintenissen tussen ISOLIM ISOLATIE NV en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement LIMBURG.

bottom of page