top of page

 


PRIVACYVERKLARING ISOLIM ISOLATIE NV


1. DOEL PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring heeft tot doel u op een duidelijke en transparante wijze te informeren omtrent
de verwerking van uw persoonsgegevens door ISOLIM ISOLATIE NV.


ISOLIM ISOLATIE NV respecteert de privacy van alle bezoekers van http://www.isolim.be/,
evenals alle kopers en leveranciers waarmee er wordt gecontracteerd.


ISOLIM ISOLATIE NV garandeert hierbij dat zij al haar verplichtingen voortkomend uit de geldende
privacywetgeving, nl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter gekend als
GDPR – General Data Protection Regulation) en hieraan verbonden nationale regelgeving respecteert.
Deze privacyverklaring heeft tevens tot doel om u te informeren over de rechten die u uit deze
privacywetgeving put.


De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is ISOLIM ISOLATIE NV, met zetel te
3700 TONGEREN, Maastrichtersteenweg 467, KBO-nr.: 0435.988.967.


Indien u eventuele vragen of opmerkingen heeft bij deze privacyverklaring kan u deze melden op het
e-mailadres: info@isolim.be.

 

 


2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?


ISOLIM ISOLATIE NV verwerkt de volgende persoonsgegevens:


Ten aanzien van particuliere klanten:
- Naam en voornaam
- Adres
- E-mail
- Telefoon en/of GSM-nummer


Ten aanzien van professionele klanten/leveranciers:


- Bedrijfsnaam
- Naam en voornaam contactpersoon
- Adres
- E-mail contactpersoon
- Telefoon en/of GSM-nummer contactpersoon
- Btw-nummer

 

 


3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?


Bij het plaatsen van een bestelling geeft de klant zelf bovengenoemde persoonsgegevens op aan een
medewerker van ISOLIM ISOLATIE NV.


Met het oog op het werven van nieuw cliënteel verkrijgt ISOLIM ISOLATIE NV lijsten met
persoonsgegevens van potentiële afnemers in de sector, opgesteld en verhandeld door derden. Wij
gaan ervan uit dat deze lijsten werden opgesteld met inachtneming van de AVG. Deze gegevens
worden uitsluitend gebruikt door onze vertegenwoordigers in functie van het voorstellen van onze
producten en diensten. Deze persoonsgegevens worden niet bewaard.

 

 


4. DOELEINDEN & GRONDSLAGEN VERWERKING


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is hiervoor de wettelijke grondslag?


4.1. Uitvoeren contract
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het uitoefenen van onze professionele
activiteit waarop u beroep heeft gedaan: het adviseren over en leveren van isolatie, roofing en
toebehoren in de bouwsector.
Wij zijn genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren om het contract dat u met ons
heeft afgesloten uit te voeren.
Tevens zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren om onze
dienstverlening te kunnen blijven leveren na afwerking het contract.


4.2. Wettelijke verplichtingen
Als bedrijf zijn wij gehouden aan heel wat wettelijke verplichtingen die ons noodzaken om bepaalde
stukken (al dan niet boekhoudkundig) voor een bepaalde termijn bij te houden.
4.3. Gerechtvaardigd belang onderneming
Als onderneming hebben wij een gerechtvaardigd belang om direct marketing uit te sturen naar onze
klanten.


ISOLIM ISOLATIE NV brengt bestaande klanten per e-mail op de hoogte van promoties en
gewijzigde openingsuren of sluitingsdagen.


Dergelijke e-mails vermelden steeds uitdrukkelijk dat de klant per eenvoudige e-mail aan ons kan
verzoeken om niet langer dergelijke promoties of informatie te ontvangen.
Wanneer de klant hierom verzoekt zal hij of zij dan ook geen direct marketing e-mails meer
ontvangen.


4.4 Toestemming – het gebruik van cookies op onze website
Onze website www.isolim.be maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet wanneer u
een website bezoekt.
Onze website maakt gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking ervan.
Voor het gebruik van niet-essentiële cookies wordt steeds uw toestemming gevraagd bij aanvang van
uw bezoek op onze website.

 

 


5. MEEDELEN GEGEVENS AAN DERDEN


Uw persoonsgegevens worden uitsluitend meegedeeld aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor
de uitoefening van het contract of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
In principe wordt uw bestelling geleverd door één van onze eigen chauffeurs. Wanneer de omvang van
de bestelling dit noodzaakt wordt deze evenwel rechtstreeks geleverd door onze leverancier. In dit
geval bezorgen wij de contactgegevens van de klant aan onze leverancier met het oog op het uitvoeren
van de levering. De leverancier kan dan eventueel rechtstreeks contact opnemen met de klant om
afspraken te maken omtrent de levering.

 

 


6. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de bovengenoemde
doeleinden.

 

 


7. WAT ZIJN UW RECHTEN?


Indien u één van onderstaande rechten wenst uit te oefenen kan u hiertoe eenvoudig een aanvraag
mailen naar info@isolim.be.


7.1. Recht op informatie
Indien u dit privacy statement niet duidelijk vindt en bepaalde vragen heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u deze eenvoudig mailen naar info@isolim.be.


7.2. Recht op inzage
U kan op elk moment inzage vragen in uw eigen persoonsgegevens.


7.3 Recht op verbetering en aanvulling
Indien u na inzage van uw persoonsgegevens van oordeel bent dat deze niet correct of volledig zijn
kan u ons steeds vragen om deze aan te passen of aan te vullen.


7.4 Recht op gegevenswissing
U kan steeds vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen uit ons klantenbestand.
Wij zullen hier steeds op in gaan behoudens wanneer dit niet mogelijk is omwille van wettelijke
verplichtingen waaraan wij gebonden zijn.


7.5 Recht op verzet
Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens mag u zich hiertegen
verzetten.
Dit verzet wordt ingewilligd wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het
afgesloten contract of voor de naleving een wettelijke verplichting waaraan wij gehouden zijn.
Zoals hoger vermeld kan u zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
direct marketing doeleinden.

 

 


8. VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID


Wij garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met de nodige vertrouwelijkheid en
veiligheid.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn enkel toegankelijk voor de werknemers van
ISOLIM ISOLATIE NV, dit uitsluitend in functie van de hoger vermelde doeleinden van verwerking.

 

 


9. KLACHTEN


Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u aan ons richten per e-mail
aan info@isolim.be.
Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden en een gepaste oplossing aanbieden.
Bent u niet akkoord met onze zienswijze? U kan steeds een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35. 

Privacy statement ISOLIM ISOLATIE NV - versie « 01/03/2023 »

bottom of page